About LOFAR

Address

Oude Hoogeveensedijk 4
7991 PD Dwingeloo
The Netherlands
(+31) (0)521 595 100

Contact us

Astron

Initiator: ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy

eu  SNN

This project was co-financed by the EU, the European Fund for Regional Development and the Northern Netherlands Provinces (SNN), and EZ/KOMPAS.

Aanvraag ontwerp van gebouw in het centrale lofar gebied

Aanvraag ontwerp van gebouw in het centrale lofar gebied

Sluitingsdatum: 2 april

Onderwerp

Offerte Aanvraag

Datum

7-3-2007

Geachte mijnheer/mevrouw,

Wij verzoeken u ons uiterlijk 02-04-2007 een aanbieding te doen toekomen voor het maken van het

ontwerp, bestek en een kostenraming voor een gebouw op de LOFAR locatie. De volgende punten

dient u apart te specificeren:

Maken van het ontwerp en bestek

Plan van aanpak

Tijdschema

Kosten raming gebouw

Uw aanbieding dient te voldoen aan de in deze aanvraag vermelde voorwaarden, condities en

relevante specificatie aspecten, alsmede aan de hieronder genoemde specificaties:

Voorlopig Programma van Eisen (zie specificatie van de aanbieding)

Er zijn tekeningen (schetsen) beschikbaar, hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. Bennema

U dient uw offerte in tweevoud te adresseren aan onze afdeling Inkoop.

Voor technisch inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot:

Dhr. P. Bennema

bennema [at] astron [dot] nl

0521-595230

Of:

Inkoop [at] astron [dot] nl

Specificatie van de aanbieding:

In het centrale LOFAR gebied moet een gebouw komen waarin de gegevens die afkomstig zijn van de

LOFAR-sensorvelden verwerkt worden alvorens zij via een glasvezelverbinding naar het

rekencentrum in Groningen worden gestuurd.

Hierbij treft u een voorlopig programma van eisen aan op basis waarvan een ontwerp en bestek

gemaakt moet worden.

Werktitel: Technische Reken Plaggenhut. (TERP)

Bijlage: schetstekening en locatie aanduiding.

Doel: Gebouw bestaande uit twee door een deur gescheiden ruimten:

- Een ruimte van ca 100 m2 voor plaatsing van computers, netwerkapparatuur en

rekenapparatuur. (centrale switches en de eventuele extra rekenkracht in het centrale LOFAR

gebied)

- Een ruimte, ook ca 100 m2 voor magazijn, kantoortje met twee eenvoudige tijdelijke

werkplekken, pantry en toiletfaciliteit.

Het gebouw moet via een toegangsdeur toegankelijk zijn (afgezien van eventuele vluchtdeuren) die in

het kantoorgedeelte is gedacht. Het gebouw is alleen toegankelijk voor LOFAR personeel.

Lichttoetreding is voor het gebruik van de kantoorruimte niet perse noodzakelijk. (ARBO en

Bouwvoorschriften?)

Het gebouw moet zodanig gebouwd worden dat een eventuele grondwaterstijging als gevolg van de

gedachte natuurontwikkeling in het gebied geen overlast in het gebouw veroorzaakt. Ook het

toegangspad en parkeerplaats moet zodanig zijn dat van overlast geen sprake zal zijn. (informatie

daarover volgt aan het begin van ontwerpproces)

Gedacht wordt aan een bunkerachtig utiliteitsgebouw dat (voor een groot deel) afgedekt wordt door

grond, waar mensen bovenop kunnen staan om uit te kijken over het LOFAR gebied. Er zullen

eenvoudige voorzieningen moeten worden aangebracht voor het verstrekken van informatie aan

bezoekers over LOFAR en de natuurontwikkeling.(panelen??) De draagkracht van het dak moet

zodanig zijn dat plaatsing van een uitkijktoren tot de mogelijkheden behoort.

Eisen ten aanzien van toegankelijkheid van het gebouw voor kabels:

- Het gaat om enkele glasvezelkabels en elektriciteitskabels, voorgesteld wordt om 8

doorgangen in de vorm van afsluitbare buizen met diameter van 100 mm in de fundering op te

nemen. (zie voor de plaats daarvan, de schetstekening)

Eisen t.a.v. plaatsing van de computer en netwerkapparatuur:

- Alle apparatuur wordt geplaatst in een storingsvrije cabine, die in het ontwerp en bouw mee

genomen moet worden.

- Alle computerapparatuur wordt geplaatst in standaard 19" rekken

- Er is een computervloer waar bekabeling in wordt afgewerkt

- Deze vloer kan ook een rol spelen in de luchtbehandeling (koeling) van de apparatuur.

- Er moet sprake zijn van actieve koeling in de computerruimte

- Specificatie gewenste temperatuur: 18-19 C in de computerruimte.

- Schatting warmte productie: ca 50 kW

- Voor de netwerkapparatuur zal ruimte gereserveerd worden van:

o 16 19" rekken

o Totale vermogensdissipatie van 40 kW

- Voor rekenapparatuur zal ruimte gereserveerd worden van:

o 6 19" rekken

o Totale vermogensdissipatie van 10 kW

Geluidemissie:

Het ontwerp moet zodanig zijn dat er sprake is van een minimale geluidemissie want het gebouw staat

in een natuurgebied.

Brandbestrijding:

Er moeten speciale voorzieningen getroffen worden voor brandbestrijding in de computerruimten.

(Gas !!)

In de kantoorruimte en in de computerruimte moeten telefoonaansluitingen worden aangelegd.

(nadere info volgt aan het begin van ontwerpproces)

Toilet, plek voor koffiezetten:

De kantoorruimte wordt slechts incidenteel gebruikt voor controle en onderhoudswerkzaamheden.

Vandaar dat lichttoetreding niet noodzakelijk is.

Bij de kantoorruimte moet plaats zijn voor kleine ijskast, een eenvoudige voorziening zijn voor het

zetten van koffie/thee en er moet ruimte zijn voor een toilet. Daarbij dient rekening gehouden te

worden met het feit dat er op de locatie geen riool ligt en ook geen waterleiding aanwezig is.

De vraag daarbij is welke alternatieven er zijn en welke kosten met die alternatieven gemoeid zijn

voor het oplossen van deze problemen.

Het kantoortje moet (elektrisch) verwarmd kunnen worden.

Indicatie van oppervlakten:

- Voor de computer en netwerkapparatuur zullen maximaal 23 rekken geplaatst worden. De

totale lengte daarvan is 23 keer 19" is ongeveer 15 meter.

- De rekken kunnen in twee rijen geplaatst worden. Dat betekent dat een ruimte van 100 m^2

voldoende moet zijn. Gedacht wordt aan 10x10 mtr.

- Rond de rekken moet voldoende loop cq werkruimte worden gerealiseerd.

- Daarnaast moet er ruimte komen voor een toiletvoorziening en opslagruimte alsmede een

klein kantoor:

o Toilet : 5 m2

o Opslag: 50 m2

o Kantoor: 20 m2

Het ontwerp moet zodanig zijn dat er geen of nauwelijks sprake is van gangen en andere afgeschoten

circulatieruimte.

Bestemmingsplan:

Er dient rekening gehouden te worden met de bepalingen in het fingerende bestemmingsplan. In de

voorschriften van het bestemmingsplan is het volgende over het gebouw opgenomen:

Bebouwingsbepalingen:

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

- Er mag uitsluitend één gebouw worden opgericht ten behoeve van de LOFAR telescoop. De

oppervlakte van het gebouw bedraagt ten hoogste 200 m2 en de goot- en bouwhoogte

bedragen ten hoogste respectievelijk 4,5 m en 8 m.

Splitsing van de offerte:

U dient rekening te houden met eventueel gedeelde opdrachtverstrekking.

Inkoopvoorwaarden:

ASTRON initiated LOFAR as a new and innovative effort to force a breakthrough in sensitivity for astronomical observations at radio-frequencies below 250 MHz. 
Development: Dripl | Design: Kuenst   © copyright 2020 Lofar